I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích

Phanphoikangaroo tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

2. Quy định cụ thể

2.1 Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

  • Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và Phanphoikangaroo, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Phanphoikangaroo.
  • Phanphoikangaroo có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập , sử dụng trái phép thông tin khách hàng.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân khách hàng vào các mục đích xấu, vi phạm tiêu chuẩn và không tiết lộ thông tin với bên thứ ba.

2.2 Sử dụng thông tin khách hàng

* Phanphoikangaroo có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web Phanphoikangaroo.vn theo yêu cầu của quý khách.

3. Liên kết với website khác

  • Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Phanphoikangaroo.vn trên các website khác.

 4. Chia sẻ thông tin khách hàng

Phanphoikangaroo cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên nào khác. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách:

  • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.