AC100~240V/50-60HZ – DC12V/1.0A

Ưu tiên xem:

Kangaroo left
Kangaroo right