123x90x226 (mm)

Ưu tiên xem:

Kangaroo left
Kangaroo right