27,4x44x84,5 cm

Ưu tiên xem:

Kangaroo left
Kangaroo right