315x198x516 mm

Ưu tiên xem:

Kangaroo left
Kangaroo right
Hotline pc