66x98x148 (mm)

Ưu tiên xem:

Kangaroo left
Kangaroo right
Hotline pc